Châu Âu

Free-range and Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Czech Republic)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Spain)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (France)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm December 2018 (Italy)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

Đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm July 2017 (Italy)

Đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Cage-free policy in place (Italy)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Spain) 2025 (All of Europe)

Đọc thêm thông tin

Free-range by 2020

Đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

 

Free-range policy in place (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Spain)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

 

Cage-free policy in place (Italy)

Đọc thêm thông tin

Cage-free policy in place (Italy)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Italy)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2017 (Italy)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Cage-free policy in place (Germany)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm end of 2017

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (France, Poland & Portugal)
Cage-free policy in place (Belgium)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Portugal)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (policy in place in Germany and Italy)

Đọc thêm thông tin

Cage-free policy in place (Spain)

Đọc thêm thông tin

Cage-free policy in place (Spain and Portugal)
Cage free by 2025 (United Kingdom)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2024 (Italy)

Đọc thêm thông tin

Free-range policy in place (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Cage-free policy in place

Đọc thêm thông tin

Free-range policy in place (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Estonia, Latvia, Lithuania & Poland)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 for whole eggs (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Cage-free except (Belarus, Russia & Ukraine)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Romania)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025, except Russia, China & Ukraine (targeting commitment date by mid-2018)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Lithuania)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2017

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 (Italy)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Italy)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Poland)

Đọc thêm thông tin

Cage-free policy in place (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 in numerous Scandinavian and Baltic countries

Đọc thêm thông tin

Cage-free policy in Germany (Rest of Europe by 2025)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025
Latvia
Estonia
Lithuania

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022

Đọc thêm thông tin

Cage-free policy in place (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Austria, Coratia, Hungary, Italy & Slovenia)

Đọc thêm thông tin

Free-range policy in place

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Serbia)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Czech Republic, Hungary, Solvakia, Poland & UK)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

Đọc thêm thông tin

Free-range policy in place (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Free-range by 2018 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Free-range by 2020 (United Kingdom)

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Spain)

Đọc thêm thông tin

Ấn vào bản đồ để đọc thêm thông tin ở từng khu vực

 

Vietnam Placeholder
Vietnam

Tất cả các thương hiệu hiển thị trên trang web này đều là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và không phải là một sự xác nhận hay giới thiệu các công ty đó. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu hoặc các liên kết đến các trang web của các bên thứ ba không có ý nghĩa, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng các tổ chức đó xác nhận hoặc có liên kết với trang web này.
Cage-Free World 2017. Privacy Policy.
English | Español | Portugues | Tiếng Việt