Toàn Thế Giới

Không-lng và Không s dng chung lng t năm 2025

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2022 (Ahold M)
Không s dng chung lng t năm 2025 (các nước còn li trên thế gii)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2020 (Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu)
Không s
 dng chung lng t năm 2025 (các nước còn li trên thế gii)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t cui năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2025 (chính sách đang áp dng ti Đc và Ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Chỉ sử dụng trứng không chuồng lồng ở các nước Tây và Nam Châu Âu từ cuối năm 2022, các nước Đông Âu từ cuối năm 2025 kèm thêm cả Nga và Ukraina. Những thị trường còn lại như Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và Nhật cũng cam kết không sử dụng trứng từ chuồng lồng từ năm 2027

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2027

đọc thêm thông tin

 

Không s dng chung lng t năm 2025, ngoi tr nước Nga, Trung Quc và U-krai-na (nhm đến cam kết vào gia năm 2018)

đọc thêm thông tin

 

Không s dng chung lng t năm 2025 (trên toàn thế gii tr Châu Á)
Không s dng chung lng t năm 2020 (Châu Âu & M)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Đang áp dng chính sách không s dng chung lng

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2020 (Châu Âu và Bc M)
Không s
 dng chung lng t năm 2020-2025 (các nước còn li trên thế gii)

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2025

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2025

đọc thêm thông tin

Ấn vào bản đồ để đọc thêm thông tin ở từng khu vực

 

Vietnam Placeholder
Vietnam