Châu Úc

Không-lng và Không s dng chung lng t năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Châu Úc)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 với các thương hiệu riêng và tất cả các thương hiệu từ năm 2025 (Châu Úc)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2024 (New Zealand)

 

 

 

Đang áp dụng chính sách thả tự do (New Zealand)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (New Zealand)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2027 (New Zealand)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Châu Úc)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ cuối năm 2017

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Châu Úc)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Châu Úc)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng Châu Úc

Đang áp dụng chính sách thả tự do New Zealand

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025, ngoại trừ nước Nga, Trung Quốc và U-krai-na (nhắm đến cam kết vào giữa năm 2018)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Châu Úc)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Châu Úc)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Châu Úc)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách thả tự do (New Zealand)

đọc thêm thông tin

Ấn vào bản đồ để đọc thêm thông tin ở từng khu vực

 

Vietnam Placeholder
Vietnam

Tất cả các thương hiệu hiển thị trên trang web này đều là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và không phải là một sự xác nhận hay giới thiệu các công ty đó. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu hoặc các liên kết đến các trang web của các bên thứ ba không có ý nghĩa, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng các tổ chức đó xác nhận hoặc có liên kết với trang web này.