Châu Mỹ Latin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Mexico)

đọc thêm thông tin

không-lng và Không s dng chung lng t năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Chile)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2021 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Chile)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Argentina)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng cho thương hiệu riêng từ năm 2025 và cho toàn bộ các thương hiệu từ năm 2028 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2021 (MExico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Mexico)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Colombia)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Colombia)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Colombia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Chile)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Châu Mỹ Latin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Mexico)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Colombia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (U.S, Canada, Europe)
Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (phần còn lại của thế giới)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Argentina)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không-lồng và Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025(Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2028 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 (Colombia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t cui năm 2017

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2017 (Thành ph Mexico)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022
(Bra-xin)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 (Colombia)

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2024 (Mexico)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 (Colombia)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Colombia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Chile)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin, Argentina & Mexico)

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2026 (Mexico)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Brasil)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Chile)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Chile)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Colombia)

đọc thêm thông tin

Política livre de gaiolas em vigor (Mexico)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025, ngoại trừ nước Nga, Trung Quốc và U-krai-na (nhắm đến cam kết vào giữa năm 2018)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Colombia)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2028 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Colombia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2021 (Chile)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Colombia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Colombia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Chile)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2028 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2021 (thành phố Mexico)

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2025 (Mexico) bao gm Carl’s Jr., Krispy Kreme, Sbarro và các hãng khác.

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Argentina)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 (Colombia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2028 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bra-xin)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Mexico)

đọc thêm thông tin

Ấn vào bản đồ để đọc thêm thông tin ở từng khu vực

 

Vietnam Placeholder
Vietnam

Tất cả các thương hiệu hiển thị trên trang web này đều là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và không phải là một sự xác nhận hay giới thiệu các công ty đó. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu hoặc các liên kết đến các trang web của các bên thứ ba không có ý nghĩa, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng các tổ chức đó xác nhận hoặc có liên kết với trang web này.